پرسنل گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
دکتر حمید فدیشه ای رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1112 ۰۵۸۳۲۲۰1112
ابراهیم دشتی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 1113 ۰۵۸۳۲۲۰1113
مصطفی علی آبادی کارشناس سخت افزار 1114 ۰۵۸۳۲۲۰1114
رجبعلی سجادیان فر کارشناس شبکه 1116 ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۶
مهدی جوینی کارشناس توسعه و وب 1117 ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱7
داوود تذکر تکنسین شبکه و مخابرات 1120