رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دکتر فدیشه ای
 
سمت سازمانی:رئیس گروه فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی: حمید فدیشه ای
مدرک تحصیلی: دکتری - مهندسی کامپیوتر
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰1112
شماره تماس داخلی : 1112

 

 

شرح وظایف :

  •   شناخت، تدوین و نظارت بر برنامه های گروه فناوری اطلاعات
  •   پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها و خدمات فناوری اطلاعات در راستای سند راهبردی دانشگاه
  •   نظارت بر تهیه و تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات، هماهنگ و منطبق با خط مشی و آیین نامه های مربوطه
  •   مدیریت، ارزیابی و کنترل برنامه های گروه فناوری اطلاعات