سمت سازمانی: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی: ابراهیم دشتی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - مدیریت IT
شماره تماس مستقم: 32201113-058
شماره تماس داخلی: 1113