عوض کردن رمز عبور حساب اینترنت

برای تعویض رمز عبور خود به سامانه زیر مراجعه نمایید:

سامانه حساب اینترنت

نکته:برای دیدن این سامانه باید داخل شبکه دانشگاه بجنورد باشید.