پرسنل گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
رجبعلی سجادیان فر سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1116 05832201116
مصطفی علی آبادی کارشناس مسئول 1114 05832201114
سارا اعتمادیان کارشناس توسعه و وب 1117 05832201117
داوود تذکر تکنسین شبکه و مخابرات 1120 05832201120
شکوفه امینی کارشناس مستندسازی و محتوا 1115 05832201115
محمد شاپسندی   1111 05832201111
محمد سیدی کارشناس پشتیبان 1128 05832201128
مهدی شاکری کارشناس پشتیبان 1125 05832201125