پرسنل گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
رجبعلی سجادیان فر سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1116 05832201116
محمدشاپسندی کارشناس مسئول 1114 05832201114
سارا اعتمادیان کارشناس توسعه و وب 1117 05832201117
داوود تذکر تکنسین شبکه و مخابرات 1120 05832201120
شکوفه امینی کارشناس تحلیل گر سیستم 1115 05832201115
محمد سیدی کارشناس سخت افزار و شبکه 1124 05832201124
مهدی شاکری کارشناس سخت افزار و شبکه 1125 05832201125
حسین ناوی کارشناس سخت افزار و شبکه 1123 05832201123