پرسنل گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
رجبعلی سجادیان فر سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1116 ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۶
مصطفی علی آبادی کارشناس سخت افزار 1114 ۰۵۸۳۲۲۰1114
مهدی جوینی کارشناس توسعه و وب 1117 ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱7
داوود تذکر تکنسین شبکه و مخابرات 1120  
شکوفه امینی کارشناس مستندسازی و محتوا 1115 05832201115