سمت سازمانی: تکنسین شبکه و مخابرات
نام و نام خانوادگی: داوود تذکر
شماره تماس مستقیم : 05832201120
شماره تماس داخلی : 1120
شرح وظایف :
  •  چک دوره ای دستگاهها طبق دستورالعمل دستگاهها. 
  • انجام تعمیرات دستگاههای تولید و شبکه.
  • نگهداری قطعات یدکی تجهیزات تولید