سمت سازمانی: کارشناس مسئول
نام و نام خانوادگی: محمدشاپسندی
مدرک تحصیلی: کارشناس کامپیوتر- نرم افزار
شماره تماس مستقیم : 05832201118
شماره تماس داخلی : 1118
 
شرح وظایف :
  •   اطمینان از صحت عملکرد سیستم های کامپیوتری کارگاه ها و سایت ها
  •   نصب نرم افزارهای مورد نیاز کارگاهها
  •   سرویس ، تعمیر و نگهداری کلیه های سیستم های کامپیوتری دانشگاه
  •   بررسی، تعیین و تایید مشخصات سخت افزارهای مورد نیاز (خرید یا ارتقا) و  برآورد قیمت
  •   انجام هماهنگی های لازم  جهت تعمیر قطعات معیوب خارج از دانشگاه و تایید رفع نقص
  •   مدیریت گارانتی قطعات
  •   انبار تجهیزات کامپیوتری
  •   تهیه شناسنامه سخت افزاری برای کلیه تجهیزات کامپیوتری (غیر از تجهیزات شبکه ای) پاسخگویی به  اشکالات  مرجوعی