سمت سازمانی: کارشناس مستندسازی محتوا
نام و نام خانوادگی: شکوفه امینی
مدرک تحصیلی: کارشناس کامپیوتر- نرم افزار
شماره تماس مستقیم : 05832201115
 
شرح وظایف :
  •  ثبت مستندات سیستم
  • ارائه راه حل جهت توسعه مدیریت مستندات سیستم
  • پشتیبانی و نگهداری سیستم یادگیری الکترونیکی
  • پشتیبانی و نگهداری پست الکترونیکی