سمت سازمانی: کارشناس پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: محمد سیدی
شماره تماس مستقیم : 05832201128
شماره تماس داخلی : 1128
شرح وظایف :
  • نگهداری و راه اندازی نرم افزاری و سخت افزاری 
  • راه اندازی و نگهداری وایرلس
سمت سازمانی: کارشناس پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: مهدی شاکری
شماره تماس مستقیم : 05832201125
شماره تماس داخلی : 1125
شرح وظایف :
  • نگهداری و راه اندازی نرم افزاری و سخت افزاری 
  • راه اندازی و نگهداری شبکه

 

سمت سازمانی: کارشناس پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: پیام ناوی 
شماره تماس مستقیم : 05832201123
شماره تماس داخلی : 1123
شرح وظایف :
  • نگهداری و راه اندازی نرم افزاری و سخت افزاری 
  • راه اندازی و نگهداری شبکه