اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف


با توجه به تاکید جدی و رویکرد هدفمند کمیته سبز دانشگاه بجنورد، شایسته است، در راستای اصلاح الگوی مصرف در مورد انرژی ها، موارد زیر را مورد توجه قرار دهید

1-      از روشن ماندن روشنایی غیرضروری اجتناب کنیم.

2-      دمای ساختمان و اتاق ها به نحوی تنظیم گردد که نیاز به تغییر دما با استفاده از باز کردن پنجره نباشد، مگر در مواردی که برای ورود هوای تازه انجام می شود.

3-      روشنایی سالن های مرکز اینترنت دانشجویی پس از خروج دانشجویان، خاموش باشند.

4-      سیستم ها در زمانی که استفاده نمی شوند، به صورت آماده بکار باشند.

5-      پس از ساعت اداری و همچنین اتمام ساعت کار مرکز اینترنت دانشجویی، تمام سیستم ها به صورت کاملا خاموش تغییر وضعیت داده شوند.