برگزاری جلسه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی منطقه ۹ وزارت عتف

برگزاری جلسه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی منطقه ۹ وزارت عتف


برگزاری جلسه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی منطقه ۹ وزارت عتف

 

 

در این جلسه که با حضور مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ ۹۶/۱۰/۶ در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل گردید، اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون آیین نامه پیشنهادی مدیریت فناوری اطلاعات،برنامه توسعه دولت الکترونیک، و تبادل تجربیات مدیریتی پرداختند. ارایه سامانه اطلاعات مدیریت دانشگاه فردوسی و بازدید از پروژه مرکز داده این دانشگاه نیز از برنامه های جانبی این نشست بود.