شبکه بی سیم خوابگاه برادران

شبکه بی سیم خوابگاه برادران


شبکه بی سیم خوابگاه برادران در روز های شنبه و یک شنبه مورخ 1396/10/09 تا 1396/10/10 مورد بازبینی و پیکیربندی مجدد گرفته است در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آن را به صورت موردی به مسئول خوابگاه برای انتقال به واحد فناوری اعلام نمایید.