شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید)

شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید)


شبکه بی سیم خوابگاه خواهران(امید) در روز های چهارشنبه و شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/13 تا ۱۳۹۶/۱۰/16در حال بازبینی و پیکیربندی مجدد است، از صبر و شکیبایی شما تا اعلام نهایی اتمام فعالیت سپاسگزاریم.