شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید) - اطلاعیه دوم

شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید) - اطلاعیه دوم


شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (امید) در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/13تا ۱۳۹۶/۱۰/16 مورد بازبینی و پیکیربندی مجدد گرفته است در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آن را به صورت موردی به مسئول خوابگاه برای انتقال به واحد فناوری اعلام نمایید.