شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس)

شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس)


شبکه بی سیم خوابگاه خواهران(پردیس) در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ 1396/10/11 تا 1396/10/12 در حال بازبینی و پیکیربندی مجدد است، از صبر و شکیبایی شما تا اعلام نهایی اتمام فعالیت سپاسگزاریم.