شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس) - اطلاعیه دوم

شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس) - اطلاعیه دوم


شبکه بی سیم خوابگاه خواهران (پردیس) در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/11 تا ۱۳۹۶/۱۰/12 مورد بازبینی و پیکیربندی مجدد گرفته است در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آن را به صورت موردی به مسئول خوابگاه برای انتقال به واحد فناوری اعلام نمایید.