نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات


سمت سازمانی: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی: ابراهیم دشتی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - مدیریت IT
شماره تماس مستقم: 32201113-058
شماره تماس داخلی: 1113